Reglement Obligatielening

Reglement Obligatielening

Reglement certificatenlening 2022 Stichting
Sociaal en Cultureel Werk De Krim 2022-2049
1. Doel
De uitgifte van deze certificatenlening heeft tot doel fondsen in te zamelen voor de financiering van
de MFA van Stichting Sociaal en Cultureel Werk De Krim, gelegen aan de Beukenlaan 1a te De Krim.
2. Uitgifte
2.1.
2.2.
De certificatenlening wordt uitgegeven door: Stichting Sociaal en Cultureel Werk De
Krim (hierna te noemen de stichting), Kamer van Koophandel inschrijfnummer
41024577.
De certificaten worden op naam uitgegeven en bevat een uniek nummer.
2.3. De stichting is certificatenverstrekker. De koper van het certificaat is de
certificaathouder.
2.4. De stichting houdt een register bij waarin op nummer de laatst bekende namen
en adressen van de certificatenhouders worden vermeld. Het door het bestuur
bijgehouden register is leidend.
2.5. Bij verhuizing van de certificaathouder dient dit schriftelijk aan de
penningmeester van de stichting te worden doorgegeven.
2.6. Iedere intekenaar ontvangt kosteloos één (of meer) op naam
gestelde en genummerde certificaten met opgave van het

2.7.
bedrag van zijn intekening.
De intekenaar kan aangeven af te zien van terugbetaling door dit aan te geven op
het het inschrijfformulier. Dit is onherroepelijk.
3. Looptijd
3.1. De certificatenlening heeft een looptijd van maximaal 27 jaar gerekend vanaf
de datum van uitgifte zoals beschreven onder punt 4.
3.2. Vanaf 2029 wordt jaarlijks 5 % van de certificaten uitgeloot van het met de
lening verkregen bedrag.
3.3. Bij uitloting is het originele op naam gestelde en genummerde certificaat
binnen een jaar inwisselbaar waarna betaling van de oorspronkelijke inleg
plaatsvindt zoals beschreven onder punt 7.
4. Inschrijving en inschrijvingskosten
4.1. De lening wordt uitgegeven tegen 100% van de nominale waarde.
4.2. De inschrijving wordt geopend op 30 mei 2022. Inschrijving is mogelijk middels
het inschrijfformulier.
4.3. De certificaten worden uitgegeven met een tegenwaarde van € 50,00 € 100,00
€250,00 of € 1000,00
per stuk. Het is mogelijk om voor meerdere certificaten in te schrijven.
4.4. In bijzondere gevallen kan het bestuur besluiten certificaten uit te geven met een
afwijkende tegenwaarde.
4.5. Er zijn geen inschrijvingskosten verschuldigd. Inschrijving verplicht tot
afneming van het certificaat. Het is niet mogelijk de voorkeur voor een
specifiek eindcijfer uit te spreken.
Reglement certificatenlening 2022 Stichting Sociaal en Cultureel Werk De Krim Pagina 2 van 3
5. Uitgifteproces en bewaring
5.1. Van alle certificaten legt de stichting een register aan van de certificaathouders.
5.2. Na aanlevering van het inschrijfformulier zal binnen 30 dagen het totale bedrag
van de ingeschreven certificaten worden geïnd op de wijze zoals aangegeven op
het inschrijfformulier.
5.3. Voor alle certificaten geschiedt de inschrijving in het certificatenregister na
ontvangst van betaling. Zodra de storting van het totale bedrag door de stichting
is ontvangen worden de certificaten aangemaakt en ondertekend door voorzitter
en penningmeester en via een ontvangstbewijs aan de certificaathouder
overgedragen. Iedere certificaathouder ontvangt dus kosteloos op naam gestelde
en genummerde certificaten.
5.4. Bewaring van de certificaten dient door de intekenaars zelf te worden verzorgd.
Bewaring van de registers met gegevens over de certificaathouders zal door de
stichting op zorgvuldige wijze plaatsvinden.
5.5. De certificaten zijn niet verhandelbaar.
6. Terugbetaling
6.1. Jaarlijks zal in de maand februari in de bestuursvergadering van de
stichting, met ingang van 2029, de uitloting plaatsvinden.
6.2. Het bestuur kan besluiten meer certificaten uit te loten.
6.3. Uitloting vindt plaats door twee door het bestuur aan te wijzen
certificaathouders. Zittende bestuursleden zijn van de uitloting uitgesloten.
6.4. De uitgelote nummers worden gepubliceerd in lokale media.
6.5. Uitbetaling vindt plaats tegen inlevering van het gewaarmerkte certificaat en
legitimatie door de intekenaar. De intekenaar ontvangt daarvoor een
ontvangstbewijs waarna de terugbetaling geschiedt binnen 30 dagen via
overschrijving naar het opgegeven bankrekeningnummer op naam van de
certificaathouder (of zijn/haar erfgename) zoals deze bekend is in het betrokken
register.
6.6. Indien binnen een jaar na de in lid 4 bedoelde kennisgeving niet om
uitbetaling is gevraagd, vervalt het certificaat aan de Stichting.
6.7. De actie betreft een renteloze lening, er wordt geen rente vergoed.
7. Verhandelbaarheid
Er bestaat geen mogelijkheid om de certificaten te verkopen aan derden. Er bestaat
eveneens geen mogelijkheid tot het inleveren van de certificaten tegen contanten bij de
stichting voordat de certificaten worden uitgeloot.
Reglement certificatenlening 2022 Stichting Sociaal en Cultureel Werk De Krim Pagina 3 van 3
8. Overlijden
In geval van overlijden van de certificaathouder dient de erfgenaam het bestuur van de stichting
schriftelijk hiervan in kennis te stellen. Tevens dient de erfgenaam aan te tonen de rechtmatige
eigenaar te zijn van het certificaat middels overlegging van een notariële verklaring van erfrecht.
De kosten hiervan zijn voor rekening van de betreffende erfgenaam.
9. Bijzondere gevallen
9.1. Een certificaathouder kan, indien er sprake is van een bijzondere reden, het
bestuur van de stichting verzoeken om tot eerdere aflossing van zijn
certificaten over te gaan.
9.2. Over een dergelijk verzoek beslist het bestuur van de
stichting in een bestuursvergadering.
9.3. Indien de stichting ophoudt te bestaan zal aflossing van de dan nog resterende
uitstaande certificaten alleen plaatsvinden indien aan alle overige verplichtingen
door de stichting is voldaan.
Het aanbieden van deze certificatenlening is vrijgesteld ingevolge artikel 53, lid 1
Vrijstellingsregeling Wet op het financieel toezicht en is daarom vergunning- noch prospectus
plichtig. De uitgifte van deze certificatenlening staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit
Financiële Markten.
Bestuur Stichting Sociaal en Cultureel Werk De Krim,
de voorzitter, de secretaris, de penningmeester,
Z. Guichelaar M. Eshuis H. Folkers

Heb je op onze website niet kunnen vinden wat je zocht? Probeer hieronder onze zoekmachine en wie weet vissen we eruit wat je zoekt.

Dit onderdeel van de website is nog niet helemaal klaar, maar we doen onze uiterste best om dit zo snel mogelijk klaar te hebben.

Dien een terugbel- of terugapp-verzoek in door naam en telefoonnummer in te voeren en kort te omschrijven waar jouw -verzoek over gaat.

Algemene gegevens
Ik wil graag
Bel of app me hierover terug