Informatie

Informatie over ons MFA, het bestuur en commissies

Ook ons MFA kan niet bestaan zonder een bestuur en allerlei commissies. En al met al hebben we er nog wel een paar die je hieronder vind. Ook vind je informatie over het MFA zelf (plattegrond), een stuk geschiedenis en meer.

Bestuur en commissies

Hier lees je hoe het reilen en zeilen rondom MFA De Beuk georganiseerd is

Bestuur

Voorzitter: Zwalestino Guichelaar
Secretaris: Monique Eshuis
Penningmeester: Harm Folkers
Sponsering en personeelszaken: Jan vd Wetering
Facilitair: Henk Reinders
Beheer en exploitatie: Greetje Koopman
Programmering/Team Reuring: Greetje Koopman
Pr en socials: Elyse Bosman

Sponsering en PR

Jan vd Wetering
Jos Mellema
Joffrey ter Horst
Onno Geerlof
Robert Folkers
Guus Neep

Facilitair

Marc Bunskoek
Henk Reinders
Marcel van der Veen

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

 

Dit project is gerealiseerd met financiële steun uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Stichting DOEN: aanjager van voorlopers​

Stichting DOEN gelooft in een groene, sociale en creatieve samenleving. DOEN ondersteunt vernieuwende initiatieven van voorlopers en geeft deze een vliegende start. Zo kunnen zij anderen inspireren en laten zien dat verandering mogelijk is. DOEN ontvangt haar middelen van de Nationale Postcode Loterij, Vrienden Loterij en Bank Giro Loterij. www.doen.nl

VSBFonds ondersteunt het MFA De Krim​

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

HUISREGELS DE BEUK

 • Bestuursleden van het stichtingsbestuur hebben altijd toegang tot alle ruimten in het gebouw. Aanwijzingen van deze personen moeten altijd opgevolgd worden.
 • Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of vernielingen van persoonlijke voorwerpen in MFA De Beuk. Eveneens niet voor enige schade of letsel toegebracht aan de gebruiker
 • Het is verboden om in de MFA De Beuk te roken. Roken mag alleen buiten op de aangegeven plekken en peuken dienen in de daarvoor bestemde afvalbak / asbak gedeponeerd te worden.
 • Het is niet toegestaan om dranken in de sporthal of kleedkamer te nuttigen. Daarnaast is eigen etenswaren of drinken e.d. meenemen en nuttigen in De Beuk, niet toegestaan
 • Bij verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid door het gebruik van alcoholhoudende dranken, zal er geen alcoholhoudende drank (meer) worden versterkt. Personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren, zal geen alcoholhoudende drank meer worden verstrekt en zij zullen direct uit het pand worden verwijdert .
 • Het bezit, gebruik of verhandelen van drugs en/of hallucinerende middelen is verboden. Bij constatering hiervan, zijn wij verplicht de politie in te schakelen en wordt verwijderd uit de Beuk

 

 • Personen die agressief, discriminerend en / of aanstootgevend gedrag vertonen, zullen hierop worden aangesproken. Bij herhaling van bedoeld gedrag, zal verwijdering uit het pand volgen en kan de toegang ontzegd worden.
 • Het veroorzaken van geluidsoverlast bij het verlaten van het gebouw, dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Houd rekening met de omwonenden.
 • In het MFA De Beuk mogen geen huisdieren worden toegelaten.
 • Het verplaatsen van stoelen of tafels of ander inventaris in de sporthal of ander ruimtes is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de beheerder.
 • Het is de gebruiker / bezoeker niet toegestaan om ruimtes te betreden die in gebruik zijn door andere gebruikers / bezoekers
 • De gebruiker zorgt ervoor dat de nooduitgangen te allen tijde vrij zijn van obstakels en versperringen.
 • De gebruiker dient er zorg voor te dragen dat zij de sporthal of andere ruimtes schoon achter te laten. Wanneer een gebruiker / vereniging constateert dat een eerdere gebruiker/huurder de hal of andere ruimte niet schoon heeft achtergelaten, dient dit VOORAF gaand aan hun activiteit (liefst met behulp van een foto) te melden aan de beheerder. Het bestuur kan op basis van deze constatering actie ondernemen.
 • Bezoekers en gebruikers dienen de fietsen buiten in de fietsenrekken te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan iets op ramen en deuren te plakken in De Beuk. Aanbrengen van tijdelijke reclame in het gebouw is slechts toegestaan, na overleg en toestemming van de beheerder en op de daartoe aangewezen plaatsen.
 • Aanwijzingen van de beheerder of bestuur moeten altijd worden opgevolgd
 • De gebruiker / bezoeker dient eventuele beschadigingen aan gebouw of materialen per direct te melden aan de beheerder. Komt de schade door onjuist of onzorgvuldig gebruik? Of door opzettelijke vernielingen? Dan worden de kosten voor herstel doorberekend aan de gebruiker.
 • Als de gebruiker deze huisregels niet naleeft, kan het gebruik van het MFA De Beuk zonder voorafgaande waarschuwing (voor bepaalde tijd) worden opgezegd. De gebruiker kan dan geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding of vermindering van de verschuldigde gebruiksvergoeding.
 • Geschillen over de uitleg of toepassing van deze huisregels worden voorgelegd aan het bestuur van MFA De Beuk
 • In geval van tegenstrijdige belangen beslist het bestuur van MFA De Beuk
 • We hopen dat u zich kunt vinden in deze regels en dat u plezierig en ontspannen gebruik kunt maken van de Beuk.
 • Mochten er in de toekomst regels veranderen, dan zult u op de hoogte worden gehouden.
 • De tijden die u gereserveerd hebt zijn tot, dit houd in , dat u alles opgeruimd moet hebben om dit tijdstip, zodat de volgende activiteit, ook weer op tijd zal kunnen plaatsvinden.
 • U kunt tijdens een activiteit gefotografeerd worden en deze afbeeldingen kunnen gebruikt worden voor onze socials. Heeft u hier bezwaar tegen geef dit dan aan bij het bestuur.

Heb je op onze website niet kunnen vinden wat je zocht? Probeer hieronder onze zoekmachine en wie weet vissen we eruit wat je zoekt.

Dit onderdeel van de website is nog niet helemaal klaar, maar we doen onze uiterste best om dit zo snel mogelijk klaar te hebben.

Dien een terugbel- of terugapp-verzoek in door naam en telefoonnummer in te voeren en kort te omschrijven waar jouw -verzoek over gaat.

Algemene gegevens
Ik wil graag
Bel of app me hierover terug